Besöksadress: Solna Centrum, Hotellgatan 3, 5 tr (Ingången närmast fontänen, gå 50 m in i

centrum, port mitt emot Akademibokhandeln, tag hiss till plan 5, dörr snett till höger.)

Solna Advokatbyrå

arbetar med brottsmål

Beskyddare, Ernst Billgren, 1995

"Du behöver en försvarare när..."


 

"Du behöver ett målsägandebiträde när du utsatts för brott..."


Du behöver en försvarare när …


 

  • Du är misstänkt för brott

 

  • Polisen ringt för att boka förhör,

 

  • Du är gripen av polisen,

 

  • Du tror någon har polisanmält dig.

Du behöver ett målsägandebiträde när du utsatts för brott


 

  • och polisen vet vem som utsatt dig för brott.

Staten betalar


 

Staten betalar när du har rätt till offentlig försvarare.

Det kan du få i flera fall. Exempelvis när det finns fängelse i straffskalan. Häktade har alltid rätt till

offentlig försvarare.

Men det finns undantag. Staten betalar inte alltid allt. Den viktigaste undantaget gäller alla som har

bra ekonomi. Då betalar man självrisk.

Det gäller inte om du blir frikänd. Frikända behöver aldrig betala.

Du har alltid rätt till privat försvarare. Försvararen får du betala själv.

 

Försvararens uppdrag


 

Välj en försvarare du kan samarbeta med.


Du har rätt att välja vilken offentlig försvarare du själv vill. Det är i första hand staten som står för den offentliga försvararens kostnader. Under vissa förhållanden kan du själv bli


återbetalningsskyldig för denna kostnad.


Om du är missnöjd med din offentliga försvarare kan du begära byte vid den domstol där målet handläggs.


Om du inte har rätt till en offentlig försvarare, har du rätt att själv ordna privata försvarare.


 

Rätt till försvarare


 

Man har alltid rätt till en försvarare vid misstanke om brott. Det finns ingen skyldighet att hjälpa

åklagaren att utreda egna brott (NJA 2018 s 394). Du ska betraktas som oskyldig till dess skulden

har fastställts av domstol. Det är en mänsklig rättighet.

I ratten till en rattvis rattegang ingar att den som ar anklagad for brott inte genom tvang ska behova

bidra till utredningen eller bevisningen genom att gora medgivanden eller tillhandahalla belastande

material. Ratten till en rattvis rattegang ar intimt forknippad med oskuldspresumtionen som innebar

att var och en ska betraktas som oskyldig till dess hans eller hennes skuld lagligen har faststallts.

Det ar aklagaren som ska bevisa den tilltalades skuld. Den tilltalade har ratt att tiga (”the right to

silence”) och ar inte skyldig att pa nagot satt underlatta aklagarens arbete --- ratten att inte belasta

sig sjalv (”the privilege against self-incrimination”). Syftet ar att den som anklagats for brott ska

skyddas mot otillborliga patryckningar fran myndigheternas sida. (Jfr bl.a. NJA 2001 s. 563, NJA

2005 s. 407 och NJA 2011 s. 638)

Copyright  ©  All Rights Reserved